RUD - Logo -->
rud_banner_751.jpg

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) ustalone w dniu 24.05.2013r.

1. Zakres obowiązywania

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązują w kontaktach handlowych
z wszystkimi obecnymi i przyszłymi kontrahentami, tak przedsiębiorcami jak i innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nie dotyczą wzajemnych kontaktów handlowych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej RUD KETTEN.

1.2. Nasze dostawy realizowane są wyłącznie według przedstawionych poniżej warunków. Odbiegające od nich lub rozszerzone warunki handlowe Zamawiającego nie będą stosowane nawet, jeżeli nie wyraziliśmy wobec nich wyraźnego sprzeciwu.
Zmiany i uzupełnienia OWH wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że
w przypadku oświadczeń w innej formie strony w sposób wyraźny ustalą, że powinny one obowiązywać niezależnie od wymogu zachowania formy pisemnej.

1.3. OWH są traktowane za uznane i przyjęte najpóźniej w momencie dostawy, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie potwierdzone przez Zamawiającego.

2. Oferta, zawarcie umowy

2.1. Wszystkie nasze oferty nie przyjęte lub nie potwierdzone przez drugą stronę nie wiążą. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy, wprowadzenia zmian technicznych oraz zmian cen aż do zawarcia umowy lub przystąpienia do wykonania dostawy.

2.2. Decydujące znaczenie dla treści umowy oraz zakresu dostawy ma jedynie nasza oferta lub nasze pisemne potwierdzenie realizacji zamówienia.
Dodatkowe uzgodnienia i zmiany wymagają- pod rygorem nieważności-potwierdzenia
z naszej strony.

2.3. Zamówienie jest traktowane jako przyjęte dopiero wtedy, gdy zostało przez nas potwierdzone na piśmie lub przystąpiliśmy do wykonania dostawy.

3. Przejście ryzyka, wysyłka i opakowanie, zwłoka w dostawie

3.1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego
w momencie dokonania przez nas załadunku dostarczanego towaru lub przekazania towaru przewoźnikowi, nawet w przypadku bazy dostawy, według której sprzedawca przejmuje koszty wysyłki. Baza dostawy będzie każdorazowo rozumiana według reguł INCOTERMS 2010.
Jeżeli wysyłka opóźnia się z powodu okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, wtedy przejście ryzyka następuje w momencie zgłoszenia przez nas gotowości do wysyłki.

3.2. Towar jest wysyłany i pakowany w sposób odpowiedni dla towaru, według naszych standardów.

3.3. Podawane przez nas terminy dostaw są orientacyjne (przybliżone). Jeżeli wyjątkowo zostanie przez nas podany termin wiążący, rozpoczęcie realizacji dostawy następuje po wyjaśnieniu wszystkich kwestii technicznych.
Przestrzeganie przez nas zobowiązania dotyczącego realizacji dostawy wymaga w dalszej kolejności terminowego i zgodnego z przepisami i postanowieniami umowy wypełnienia obowiązków przez Zamawiającego.
Nieprzewidywalne zdarzenia, które uniemożliwiają dostawę towaru lub w istotny sposób utrudniają jej realizację i które nie zostały spowodowane przez nas w sposób umyślny lub zamierzony (jak np. przerwy eksploatacyjne, awarie, strajki i lokauty, ogólny brak surowców wskutek aktów władzy państwowej) wydłużają we właściwym zakresie termin dostawy.

3.4. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązku terminowej dostawy.
Nie dotyczy to szkód powstałych w związku z narażeniem na utratę życia lub zdrowia albo uszkodzenie ciała.
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej odszkodowania z tytułu opóźnienia w realizacji dostawy nie zachodzi w przypadku, gdy opóźnienie to powstało w wyniku zamierzonego naruszenia istotnego obowiązku umownego.
Roszczenie odszkodowawcze jest jednakże ograniczone do przewidywalnej, występującej
w takim przypadku szkody rzeczywistej w granicach normalnych następstw zdarzeń, z których wada wynikła.

4. Ceny, warunki płatności

4.1. Wszystkie ceny umowne traktowane są jako ceny „ex works” według INCOTERMS 2010. Ceny nie obejmują opakowania.
Jeżeli uzgodniono dostawę według reguł „franco fracht” wszelkie koszty dodatkowe powstałe w związku z ewentualnymi życzeniami Zamawiającego odnośnie do wysyłki, odbiegającymi od naszej oferty cenowej, obciążają Zamawiającego.

4.2 Rozliczenia dokonywane są w walucie polskiej, po cenach wynikających z cennika lub ustalonych przez strony w umowie.
Jeżeli z powodów, które wynikają z umowy lub za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający dostawa jest realizowana po upływie więcej niż trzech miesięcy od daty zawarcia umowy, jesteśmy upoważnieni do dostosowania ustalonych cen zgodnie ze zmianami w naszych cenach dostaw, zgodnie z obowiązującymi zasadami rynkowymi ruchu cen.

4.3. Płatności są dokonywane na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w umowie.

4.4. Płatności winny być dokonywane w terminie do 30 dni od daty oznaczonej na fakturze lub daty wysyłki towaru wynikającej z dokumentu wysyłkowego, chyba że inny termin oznaczono w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
Rozliczenie pierwszej transakcji następuje przedpłatą dokonaną przez Zamawiającego na podstawie naszej faktury proforma, chyba że strony uzgodnią inaczej.
Płatność uważa się za dokonaną w momencie uznania naszego rachunku bankowego
a w przypadku czeku- w dacie jego wpływu do naszej firmy, z zastrzeżeniem możliwości jego zrealizowania (pokrycie).
W przypadku opóźnień w zapłacie naliczane będą odsetki ustawowe.

4.5 Polecenia zapłaty i weksle mogą być przyjęte jako forma zapłaty tylko po specjalnym uzgodnieniu. Koszty pobrania lub dyskonta obciążają Zamawiającego.
Przekaz i wydłużenie terminu zapłaty nie będą traktowane jako wykonanie zobowiązania.

4.6. Rabaty, skonta, opusty lub ulgi mogą być przyznane tylko na podstawie odrębnych porozumień.
Ustalone skonto może zostać potrącone przez Zamawiającego tylko wówczas, jeśli nie ma wobec naszej firmy zaległych zobowiązań.

4.7. Zamawiający może wykonać prawo potrącenia tylko na podstawie prawomocnych tytułów egzekucyjnych albo co do roszczeń wymagalnych i bezspornych.

4.8. Opóźnienia w płatnościach lub ujawnienie istotnego pogorszenia stanu majątkowego Zamawiającego upoważniają nas do zażądania natychmiastowej zapłaty całości należności lub złożenia wystarczających zabezpieczeń zapłaty, niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy.

4.9. Cesja wierzytelności jest wyłączona.

5. Dostawy na żądanie/ szczególne zamówienie

5.1. Dostawy na żądanie powinny zostać odebrane przez Zamawiającego nie później niż
w ciągu dwunastu miesięcy od momentu złożenia zamówienia oraz w całości opłacone.

5.2. Jeżeli ze względu na łączną ilość dostaw na żądanie została ustalona korzystniejsza cena progresywna, jesteśmy upoważnieni do dostosowania ceny według różnicy ilości, gdy Zamawiający z zawinionych przez niego powodów nie odbierze całej ilości zamówionego towaru we właściwym czasie.

5.3. Po upływie terminu ustalonego dla dostaw na żądanie i wyznaczeniu Zamawiającemu na piśmie dodatkowego terminu do odbioru mamy prawo odstąpić od umowy z powodu nieodebrania towaru i/lub zamiast odbioru dostawy zażądać odszkodowania.

6. Zastrzeżenie prawa własności

6.1. Zastrzegamy sobie prawo własności sprzedanego towaru aż do zapłacenia całości ceny przez Zamawiającego.

6.2. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą mamy prawo zażądać wydania zastrzeżonego towaru.

6.3. Zamawiający przechowuje zastrzeżony towar nieodpłatnie. Zamawiający powinien ubezpieczyć towar zwyczajowo od zwykłych ryzyk jak pożar, kradzież, zalanie. Jeżeli Zamawiający nie może udokumentować ubezpieczenia zastrzeżonego towaru, jesteśmy upoważnieni do takiego ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.
Zamawiający winien dokonać na nas cesji swoich roszczeń odszkodowawczych do wysokości należności za towar wynikającej z faktury, przysługujących mu z tytułu szkód wobec ubezpieczyciela lub pozostałych podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania.
Wyrażamy zgodę na dokonanie takiej cesji.

6.4. Zamawiający nie może ustanowić zastawu ani też dokonywać przewłaszczenia zastrzeżonego towaru na zabezpieczenie.
W przypadku zajęcia lub innych działań osób trzecich, które mogłyby naruszać nasze prawo własności jak również w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego płatności, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego co do majątku Zamawiającego albo otwarcia takiego postępowania Zamawiający zobowiązany jest poinformować nas niezwłocznie o tych zdarzeniach oraz udzielić nam wszelkich wskazówek dotyczących naszych uprawnień wynikających z niniejszych OWH.
Zamawiający w takich przypadkach zezwala nam też na wejście do jego pomieszczeń, demontaż i odebranie zastrzeżonego towaru.
W przypadku zajęcia lub innych działań osób trzecich, które mogłyby naruszyć nasze prawo własności Zamawiający jest zobowiązany do wyraźnego wskazania naszego prawa własności.

6.5. Obróbka i przetwarzanie zastrzeżonego towaru przez Zamawiającego następuje w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Jeżeli towar zastrzeżony jest przetwarzany wraz
z nienależącymi do nas przedmiotami wtedy nabywamy prawo współwłasności do rzeczy nowopowstałej w stosunku wartości dostarczonego przez nas towaru do wartości pozostałych przetwarzanych przedmiotów, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6.6. Towar odebrany ze względu na zastrzeżenie prawa własności może zostać sprzedany na koszt Zamawiającego, przy czym jesteśmy uprawnieni do naliczania kwoty 15% ceny sprzedaży jako kosztów ryczałtowych. W przypadku poniesienia szkody lub kosztów
o wartości większej, jesteśmy uprawnieni do ich dochodzenia.

7. Gwarancja i odpowiedzialność odszkodowawcza

7.1. Dostarczany towar winien zostać niezwłocznie sprawdzony przez Zamawiającego pod względem ilościowym jak i jakościowym. Ujawnione podczas przeprowadzonej prawidłowo kontroli braki i wady winny zostać zgłoszone na piśmie niezwłocznie po ich ujawnieniu, nie później niż drugiego dnia od otrzymania towaru, pod rygorem utraty prawa do ich zgłoszenia.

7.2. Informacje podawane przez nas odnośnie do właściwości naszych wyrobów są zgodne
z wynikami naszych obliczeń, badań lub prób. Nie stanowią one jednak żadnych zapewnień
w sensie prawnym, o ile nie są zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym. Wypowiedzi publiczne, rekomendowanie lub reklamowanie towaru nie stanowią umownego zapewnienia właściwości towaru. Wadami nie są również błędy, których przyczyną jest niewłaściwe zastosowanie naszych towarów, niedopuszczalne zmiany, nieprawidłowy montaż lub uruchomienie, naturalne zużycie, błędne lub niedbałe postępowanie, niewłaściwe środki produkcji, materiały zamienne, wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne.
Wadami nie są również błędy, których przyczyną są działania lub elementy konstrukcyjne, których w wyraźny sposób zażądał Zamawiający lub które pojawiły się w materiałach
i wyrobach dostarczonych przez Zamawiającego.

7.3. W przypadku wad/usterek gwarantujemy w pierwszej kolejności podjęcie działań naprawczych, polegających na usunięciu wad/braków albo realizacji dostawy zastępczej.
Jeżeli działania naprawcze nie odniosą rezultatu Zamawiający może zażądać według własnego uznania zmniejszenia wynagrodzenia za towar lub od umowy odstąpić. W przypadku nieznacznych niezgodności z umową, zwłaszcza w przypadku wad nieistotnych, Zamawiającemu nie przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy.

7.4. Jeżeli Zamawiający otrzyma błędną instrukcję montażu, jesteśmy zobowiązani jedynie do dostarczenia prawidłowej instrukcji i to tylko wówczas, jeżeli błędy instrukcji uniemożliwiają prawidłowy montaż.

7.5. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wad prawnych i fizycznych towaru są wyłączone
w przypadku niezawinionego przez nas naruszenia obowiązku prawidłowej dostawy. Wyłączenie to nie dotyczy jednak odpowiedzialności za szkody poniesione w związku
z wadliwością produktu oraz szkód powstałych w związku z narażeniem na utratę życia
i zdrowia lub uszkodzeniu ciała.

7.6 Roszczenia Zamawiającego z tytułu wad fizycznych lub prawnych towaru ulegają przedawnieniu po upływie roku od chwili dostawy towaru.
W przypadku dostawy z montażem termin przedawnienia roszczeń dotyczących materiału
i wykonawstwa wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia montażu, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od daty dostawy.

8. Odpowiedzialność cywilna

8.1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych polega na zapłacie odszkodowania na zasadach ogólnych, chyba że strony ustaliły kary umowne.

8.2. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku nieumyślnego naruszenia nieistotnych obowiązków umownych.
Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wadliwością produktu ani też powstałych w związku z zagrożeniem lub narażeniem na utratę życia i zdrowia lub uszkodzenia ciała.

9. Przepisy podatkowe i celne

Zamawiający odpowiada za szkody, które poniesiemy w wyniku tego, że Zamawiający w celu spełnienia obowiązków w zakresie podatków i opłat celnych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) złożył niewłaściwe dane lub zrobił to z opóźnieniem.
W żadnym wypadku nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania poprawności tych danych.

10. Kontrola eksportu

Podczas kontroli stosunków gospodarczych stron z zagranicą oraz celem zapewnienia prawidłowości i niezawodności łańcucha dostaw każda ze stron pod rygorem własnej odpowiedzialności zapewnić winna stosowanie właściwych przepisów europejskiego i międzynarodowego prawa handlowego.

11. Miejsce wykonania, właściwości sądu, prawo właściwe

11.1. Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań umownych wynikających z umów handlowych jest Bielsko – Biała.

11.2. Sądem właściwym każdorazowo do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem umowy handlowej jest sąd właściwy według naszej siedziby. Strony mogą jednak wyłączyć właściwość sądu powszechnego dokonując zapisu na sąd polubowny.

11.3. Prawem właściwym dla stosunków prawnych określonych w punkcie 1.1 OWH jest prawo polskie.
W przypadkach dotyczących określenia oceny dostawy, ceny i wykonania transportu zastosowanie mają odpowiednie reguły INCOTERMS 2010.

12. Postanowienia dodatkowe

12.1. Jeżeli poszczególne postanowienia umowy stron wraz z niniejszymi OWH są lub okażą się całkowicie lub częściowo nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Postanowienia całkowicie lub częściowo nieważne winny wówczas zostać zastąpione postanowieniami których cel gospodarczy jest możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia zastępowanego.

12.2. Jesteśmy upoważnieni do przechowywania i przetwarzania danych Zamawiającego otrzymanych bezpośrednio od niego lub poprzez osoby trzecie w ramach i w związku
z kontaktami handlowymi z Zamawiającym w zakresie wynikającym z ustawy z 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych.

12.3. Niniejsze OWH zostały doręczone Zamawiającemu i są w każdym czasie dostępne powszechnie na naszej stronie internetowej.

OWH